Business is booming.

„Острието“ Злата Ризова отново в атака, пита кмета на Благоевград…

Общинската съветничка Злата Ризова засипа с въпроси за таксите в детските градини кмета на Благоевград . Питането и е свързано с Заповед № 89/23.01.2018 г. на Кмета на Община Благоевград .Чрез председателя на ОбС, Злата Ризова настоява да получи писмен и устен отговор.
Ето и въпросите:

„Г-н Тасков,
Съгласно чл. 109 и 110 от „Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация“, чрез Вас задавам това питане до кмета на общината д-р Атанас Камбитов, като бих желала да получа писмен и устен отговор.

Г-н Камбитов,
След приемане на следните изменения в текста на чл. 25, буква „г“ от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Благоевград и последвалото недоволство, Вие издадохте Заповед № 89/23.01.2018 г., с която създадохте още по-голямо объркване и напрежение. Още повече, че гореописаната Заповед е в пълно противоречие с приетото и влязло в сила Решение на Общински съвет. Това ме провокира да отправя към Вас следните въпроси:
1. Към настоящия момент, при какви обстоятелства не се събира такса?
2. Кой от действащите закони в Република България, Ви дава право да отмените влязла в сила Наредба на Общински съвет? По силата на кой закон Заповедта Ви може да се противопостави на Наредбата?
3. За предходния месец колко са неприсъстващите деца, за които не е заплатена такса?
Ще Ви бъда благодарна, ако към отговора на настоящото питане приложите и справка за последния месец на отсъстващите деца, които са освободени от такса (придружена със съответните медицински документи) от една детска градина по Ваш избор“.

Comments are closed.